Avís legal

Informació prèvia

Encarnación Amador Ruiz, en compliment de les disposicions relatives a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a l’Usuari de la pàgina web amb caràcter previ a la prestació del servei, dels tràmits i obligacions que s’han de dur a terme per a l’efectiva celebració del contracte:

a. L’Usuari es compromet a llegir detingudament el contingut d’aquest avís legal.

b. Introduir les dades personals i informació addicional imprescindible per sol·licitud d’informació.

 

Identificació de les parts

La pàgina web és titularitat de Encarnación Amador Ruiz (d’ara en endavant “EL TALLER DE COSTURA”) amb amb NIF 37689290H i domicili a Plaça Salvador Espriu – local 10, 17002 de Girona i posa la web a disposició dels usuaris d’Internet amb la finalitat que aquests poden accedir a diversa informació sobre productes i serveis oferts per EL TALLER DE COSTURA que puguin resultar del seu interès.

I d’una altra, per l’Usuari, les dades identificatives són les facilitades directament per aquest mitjançant la incorporació de les seves dades als diferents formularis que EL TALLR DE COSTURA posa a la seva disposició per accedir a qualsevol dels serveis que s’ofereixen a través de la pàgina web propietat de EL TALLER DE COSTURA. Això implica necessàriament la recollida de dades de caràcter personal, de manera que la responsabilitat sobre l’autenticitat dels mateixos correspon directament i exclusivament a l’Usuari.

 

Modificació de l’avís legal

EL TALLER DE COSTURA podrà modificar les presents estipulacions sempre que hi hagi causa o motiu suficient per a això. S’entén que existeix causa o motiu suficient per a la modificació, amb caràcter enunciatiu i no limitador, quan aquesta tingui per finalitat:

a. Ampliar la gamma o nombre de serveis que es posen a disposició dels usuaris o millorar els existents.

b. Modificar, substituir o actualitzar els preus dels serveis que s’ofereixen a través de la pàgina web.

a. Galetes i entorn segur

Pot ser que, en alguna ocasió, EL TALLER DE COSTURA utilitzi cookies a la seva pàgina web. La utilització de les mateixes es farà per tal de personalitzar les seves pàgines al lloc web o per recordar-li que ha de registrar els serveis. Si no vol que EL TALLER DE COSTURA organitzi les cookies del seu navegador, pot configurar perquè els rebutgi o perquè li notifiqui quan un lloc web intenti posar-li una galeta en el programari del seu navegador. Si rebutja les cookies, això pot afectar la capacitat per utilitzar alguns dels serveis al nostre lloc web.

b. Hiperenllaços

EL TALLER DE COSTURA, no és responsable de les pàgines web enllaçades a aquesta, pel que no es fa responsable dels seus continguts. Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines web corresponen exclusivament als usuaris, que hauran de regir-se pels termes, condicions i avisos legals de les mateixes, dels quals igualment EL TALLER DE COSTURA no es fa responsable.

c. Propietat Intel·lectual i Industrial

EL TALLER DE COSTURA és titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial dels elements que integren el disseny del web, com la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular ia títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor, els logotips, combinacions de colors, la selecció i la forma de presentació, el codi font de la pàgina web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els applets de Java, els textos, imatges, gràfics, així com qualsevol altre contingut de la pàgina web titularitat de EL TALLER DE COSTURA.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web; per això, l’Usuari s’abstindrà de copiar, reproduir, distribuir, posar a disposició o comunicació pública del contingut del web, sense l’autorització expressa i per escrit de EL TALLER DE COSTURA.

d. Limitació de responsabilitat

L’Usuari exonera expressament a EL TALLER DE COSTURA de tota responsabilitat per danys directes i indirectes derivats d’eventuals errors a la web, així com per l’eventual interrupció, suspensió, retard o anomalia en l’accés a la mateixa.

EL TALLER DE COSTURA es compromet a posar la màxima cura per preservar la web de qualssevol virus, troians i altres elements que poguessin vulnerar o danyar el sistema informàtic de l’usuari o de tercers. En qualsevol cas, l’Usuari exonera de tota responsabilitat a EL TALLER DE COSTURA pels danys directes o indirectes causats per l’eventual existència d’aquests elements nocius o maliciosos.

 

Protecció de dades personals

L’accés dels Usuaris al portal i la reserva dels serveis oferts a través de la pàgina web implica el tractament de dades de caràcter personal. Per EL TALLER DE COSTURA, té una gran importància el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

EL TALLER DE COSTURA, garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris, segons el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, i sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

EL TALLER DE COSTURA compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, ha adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem.

En aquest sentit, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats titularitat de ENCARNACIÓN AMADOR RUIZ, domiciliat en Plaça Salvador Espriu – local 10, 17002 de Girona, degudament inscrits davant el Registre General d’ protecció de dades de caràcter personal, i per al tractament automatitzat de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o reserva de qualsevol servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada, a fi d’accedir a la informació i als serveis facilitats per EL TALLER DE COSTURA a través de la pàgina web, i si escau per al manteniment de la relació contractual, així com per a l’enviament d’ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals.

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a EL TALLER DE COSTURA els canvis que es produeixin en els mateixos. L’Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la reserva o sol·licitud d’informació.

La política de privadesa de EL TALLER DE COSTURA garanteix a l’Usuari en tot cas la possibilitat d’exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, notificant-ho a EL TALLER DE COSTURA enviant un correu electrònic a la adreça de correu electrònic info@eltallerdecostura.cat.

Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, EL TALLER DE COSTURA exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o a través d’un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment.

EL TALLER DE COSTURA informa a l’Usuari que podrà donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic info@eltallerdecostura.cat.

 

Període de validesa

El període de validesa de les presents condicions, serà el temps que romanguin publicades a la pàgina web i s’aplicaran als serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles.

En tot cas, EL TALLER DE COSTURA es reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en què l’usuari hagués canviat o modificat el servei contractat, en el cas són aplicables les condicions vigents en el moment del canvi i / o modificació.

 

Nul·litat

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectés només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

 

Legislació aplicable

El client accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola i se sotmet a la Jurisdicció i Tribunals de Catalunya per a la resolució dels conflictes derivats de la interpretació i aplicació del present contracte.